۱۱
 

وقتی روحانی با یک «مکعب مستطیل نورانی» از خود بیخود شد! + فیلم

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۵ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۲۳:۳۶
Share/Save/Bookmark
 
ﺣﺲ ﮐﺮﺩﻡ ﻧﻮﺭ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺪ ﺳﺮﻡ ﺭﺍ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﯾﮏ ﺷﯽ ﻧﻮﺭﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻭ ﻣﺘﺮ ﻃﻮﻝ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻋﺮﺽ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺣﺪﻭﺩ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﺑﻮﺩ، ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﯿﺎﻁ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻓﺮﻭﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺍﺳﺖ .
 
به گزارش راهکارنیوز، حسن روحانی رئیس جمهور در کتاب خاطراتش از رویت اشیاء نورانی مکعب مستطیل شکلی که آنها را ارواح مطهر معصومین و فرشتگان می پندارد، سخن می گوید. این اشیاء با خصوصیات فیزیکی دو متر در طول  و یک متر در عرض و ارتفاع می باشند که دائماً در حال تلالو نور هستند!

در صفحه 48 کتاب خاطرات رئیس جمهور فصل اول ذیل بخش «رخداد عجیب در ماه محرم» آمده است: «ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻣﺎﻩ ﻣﺤﺮﻣﯽ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺫﺍﻥﺻﺒﺢ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻤﺎﺯ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﭘﺸﺖ ﺧﻨﺪﻕ ‏[ ﻣﺴﺠﺪ ﻭﻟﯽ ﻋﺼﺮ ﻓﻌﻠﯽ‏] ﺭﻓﺘﻢ . ﻭﺍﺭﺩ ﺣﯿﺎﻁ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺣﻮﺿﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﻭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻭﺿﻮ ﺷﺪﻡ.

ﭘﺪﺭﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺻﺒﺢ ﻫﻢ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ . ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﺣﻮﺽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻭﺿﻮ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﯿﺎﻁ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻮﺭﺍﻓﮑﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﺎﻝ ﺣﺲ ﮐﺮﺩﻡ ﻧﻮﺭ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺪ ﺳﺮﻡ ﺭﺍ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﯾﮏ ﺷﯽ ﻧﻮﺭﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻭ ﻣﺘﺮ ﻃﻮﻝ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻋﺮﺽ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺣﺪﻭﺩ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﺑﻮﺩ، ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﯿﺎﻁ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻓﺮﻭﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺍﺳﺖ . ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻮﺩﺝ ﻧﻮﺭﺍﻧﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ ﺗﻼﻟﻮ ﻧﻮﺭ ﻧﻤﯽ ﺩﯾﺪﻡ . ﺑﻌﺪ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺷﯽ ﻧﻮﺭﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻕ ﺣﯿﺎﻁ ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺮﻭﺩ ﺁﻣﺪ.

ﺁﻧﮕﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﺭﺁﻣﺪ . ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺮﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﻫﻮﺩﺝ ﻋﻠﯽ ﺭﻏﻢ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻤﺎﺯ ﺻﺒﺢ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮﻭﻡ ﺑﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ ﻭ ﺩﯾﺪﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺗﮑﯿﻪ ﭘﺸﺖ ﺧﻨﺪﻕ ﺑﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻌﺪﯼ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﯿﺮﻥ ﺩﮊ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﺁﻥ ﺗﮑﯿﻪﻓﺮﻭﺩ ﺁﻣﺪ.

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺗﮑﯿﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺪﻭﺩ ۲۰۰ ﻣﺘﺮ ﺑﻮﺩ . ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻫﻮﺩﺝ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺩﺭ ﮐﻮﭼﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﯾﺪﻡ. ﻫﻮﺩﺝ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮﻕ ‏( ﺳﻤﺖ ﻣﺸﻬﺪ‏) ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﻡ ﻏﺎﯾﺐ ﺷﺪ . ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﯽ ﺧﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﯾﮏ ﺷﻌﻒ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﺮﺱ ﻭ ﻭﺣﺸﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ . ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﻧﻤﺎﺯﺟﻤﺎﻋﺖ ﺻﺒﺢ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ . ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﻪ ﺍﻡ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺍﺭﻭﺍﺡ ﻣﻄﻬﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻭ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﻮﺩﺝ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﮑﯿﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﯼ ﺳﺎﻻﺭ ﺷﻬﯿﺪﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﺳﺮ ﺯﺩﻧﺪ. ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺧﯿﺎﻝ ﻧﺒﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﮐﺎﻣﻼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺩﯾﺪﻡ .»


.

کد مطلب: 9677
 


 
 
Russian Federation
۱۳۹۳-۰۶-۰۶ ۱۷:۰۱:۰۷
آقای حسن مردونه یکی این خاطره رو برا خودت تعریف کنه قبول می کنی؟!!!!!!! (12281)
 
هادی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۳-۰۶-۰۶ ۲۰:۱۲:۴۰
اگر احمدی نژاد این حرفها رو میزد حکم ارتدادش هم صادر می شد! (12301)
 
احمد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۳-۰۷-۲۷ ۱۰:۲۸:۱۱
هادی جان وقتی محمود آقا اون حرفو زدن کودک نبودن رییس جمهور بودن.
شیخ حسن:
ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﻪ ﺍﻡ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺍﺭﻭﺍﺡ ﻣﻄﻬﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ... (17291)
 
سارا
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۴-۰۲-۱۸ ۰۰:۲۳:۱۱
بالا غیرتاًچرت نگو ! راس میگه دیگه (76072)
 
ع
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۳-۰۸-۲۵ ۱۱:۱۵:۳۴
حالا که صادر نشد (61590)
 
مجید
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۳-۰۶-۰۶ ۲۰:۴۷:۰۷
خواهشا عکس صفحه مورد نظر کتاب رو روی سایت بگذارید ،برای بعضی طرفداران سینه چاکش تعریف کردم باور نمیکنند (12309)
 
زهرا
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۳-۰۶-۰۷ ۱۰:۱۰:۱۰
با  مجید موافقم  عکس رو بذارید  تا ببینند  ...حضرت  علی میگه  برای هر خطایی دیگران رو  سرزنش کنی نمیمیری تا  اونو مرتکب شی  حالا این  اقای روحانی داره  تک تک  اشتباهات  احمدی نژاد رو تکرار میکنه    (12357)
 
دل آرام
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۳-۰۶-۱۹ ۱۷:۴۵:۵۸
واقعا که !!! دیروز ی استاد دانشگاه درمورد احمدی نژاد به این مورد اشاره کرد اونوقت خبر بشه چقدر قیافه ش جذاب خواهد شد ههههههههه (13753)
 
رضا
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۳-۰۶-۲۲ ۱۷:۵۵:۴۳
چند روز پیش که خبر بستری‌شدن شما را شنیدیم برای ‌لحظاتی دلمان طوفانی شد و حالتی آمیخته از بهت و غصه، وجودمان را فراگرفت اما از بس خودتان با صلابت و باصداقت، خبر عمل جراحی خود را به اطلاع مردم رساندید که فرصت نگرانی زیاد از ما سلب شد!
راستی! مثل همیشه ثابت کردید که به مردم، اعتماد دارید و به‌همین دلیل، برای مطلع‌کردن آن‌ها ملاحظه‌ای به خود راه ندادید. حضورتان در یک بیمارستان دولتی و اصرارتان برای انجام عمل در صبح زود، بخاطر عدم ایجاد مزاحمت برای مردم، از همان روحیاتی است که این مردم را عاشق شما کرده است. (14034)
 
احمد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۳-۰۷-۲۷ ۱۰:۳۰:۴۹
هادی جان وقتی محمود آقا اون حرفو زدن کودک نبودن رییس جمهور بودن.
شیخ حسن:
ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﻪ ﺍﻡ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺍﺭﻭﺍﺡ ﻣﻄﻬﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ… (17292)
 
سمیه بانو
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۴-۰۲-۱۸ ۰۰:۲۰:۵۸
اینا بودن که احمدی نژاد رو مسخره میکردنا!!!!!!!!خدایا قربون بزرگیت!خخخخخخخخخخخخخخخخخ (76071)