پایگاه خبری راهکارنیوز 25 بهمن 1395 ساعت 16:05 http://www.rahkarnews.ir/fa/doc/report/21354/علمای-اعلام-روزهای-سخت-کجا-بودند-چرا-ساکت-هیچ-حمایتی-نکردند -------------------------------------------------- بازخوانی سخنرانی دکتر احمدی نژاد; عنوان : علمای اعلام در آن روزهای سخت کجا بودند؟ چرا ساکت بودند و هیچ حمایتی نکردند؟ -------------------------------------------------- اينکه سود تضمينی مي‌دھيم، از کجا می‌دھيد؟! خود اين رباست. بابا ربا ھمه بنيان‌ھای فرھنگ و اقتصاد يک ملت را مي‌سوزاند. بعد سؤال می‌کنيم و می‌گوييم آخر چطور در آن کشورھای ديگر با سه چھار درصد سود اقتصادشان را راه می‌اندازند، بانک ھم سود مي‌برد و کارھايش را می‌کند متن : راهکارنیوز: فرازی از سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد (جمعه 8 تیر 1386) در گردھمايی مديران اجرايی کشور را در ادامه از نظر می گذرانید: بانک يعنی چه؟ مگر می شود بانک خودش کار اقتصادی و سرمايه گذاری و خريد و فروش کند؟ ملک بخرد، ملک گران بشود، بفروشد سود ببرد. يعنی اگر بانک به عنوان يک رقيب قدرتمند اقتصادی وارد عرصۀ اقتصاد بشود چه کسی مي تواند با بانک رقابت کند؟ ھمه پولھا دست بانک است. ديگر بخش خصوصی و مردم و باقی مانده له مي شوند. بانک يک واسطه است. بايد پول مردم را بگيرد و به آن ديگري بدھد و ... حالا ھمه چيزھا را درست کرده اند. شما می رويد حساب بانکی باز کنيد، پشت اين کارت صد تا ماده نوشته و يکجا از شما امضا مي گيرد و خلع يدت مي کند. ھمين اخيراً يکی از اين بانک ھای خصوصی رفته بود در بازار، تيرآھن خريده بود که بعد گران تر بفروشد!. اگر کسی می خواھد مضاربه و مساقات کند ھر چه؛ اين عقود اسلامی. خب يک مؤسسه ای باشد ھمين کار را انجام بدھد. بگوييد آقا ما می خواھيم پالايشگاه بزنيم. ھر کسی بخواھد در اين پالايشگاه مشارکت کند، بيايد مشارکت کند. سود برديم، سود می دھيم و ضرر کرديم ضرر می دھيم. اما کسی که مي خواھد يک يخچال برای خانه اش بخرد و دخترش را عروس کند، خب می رود قرض الحسنه مي گيرد و می رود. اينکه سود تضمينی مي دھيم، از کجا می دھيد؟! خود اين رباست. بابا ربا ھمه بنيان ھای فرھنگ و اقتصاد يک ملت را مي سوزاند. بعد سؤال می کنيم و می گوييم آخر چطور در آن کشورھای ديگر با سه چھار درصد سود اقتصادشان را راه می اندازند، بانک ھم سود مي برد و کارھايش را می کند. پس شدنی است ديگر. بايد اين ساختارھا را درست کنيم و ان شاءلله درست خواھد شد.