در دوران ریاست جمهوری کدامیک عملکرد اقتصادی مطلوب تر بوده است؟
اکبر هاشمی رفسنجانی
% ۲.۲
محمد خاتمی
% ۴.۴
محمود احمدی نژاد
% ۹۳.۳
حسن روحانی
% ۰