در دوران ریاست جمهوری کدامیک عملکرد اقتصادی مطلوب تر بوده است؟
اکبر هاشمی رفسنجانی
% ۲.۲
محمد خاتمی
% ۴.۳
محمود احمدی نژاد
% ۹۳.۵
حسن روحانی
% ۰