محبوبیت نسبی و عامّۀ دکتر احمدی نژاد پس از انتخابات 92:
کاهش یافته است
% ۲۳.۸
در حال افزایش است
% ۷۱.۹
تغییری نکرده است
% ۴.۳