محبوبیت نسبی و عامّۀ دکتر احمدی نژاد پس از انتخابات 92:
کاهش یافته است
% ۲۳.۴
در حال افزایش است
% ۷۲.۳
تغییری نکرده است
% ۴.۳