محبوبیت نسبی و عامّۀ دکتر احمدی نژاد پس از انتخابات 92:
کاهش یافته است
% ۲۴
در حال افزایش است
% ۷۱.۶
تغییری نکرده است
% ۴.۴