محبوبیت نسبی و عامّۀ دکتر احمدی نژاد پس از انتخابات 92:
کاهش یافته است
% ۲۳
در حال افزایش است
% ۷۲.۱
تغییری نکرده است
% ۴.۹