محبوبیت نسبی و عامّۀ دکتر احمدی نژاد پس از انتخابات 92:
کاهش یافته است
% ۲۲.۷
در حال افزایش است
% ۷۲.۶
تغییری نکرده است
% ۴.۶